شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت


شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :star:
  Star
  Star
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :au:
  Au
  Au
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • yahoo
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :103:
  103
  103
 • :62:
  62
  62
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :73:
  73
  73
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :104:
  104
  104
 • :63:
  63
  63
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :64:
  64
  64
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :65:
  65
  65
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :66:
  66
  66
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :67:
  67
  67
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :68:
  68
  68
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :58:
  58
  58
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :69:
  69
  69
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :100:
  100
  100
 • :59:
  59
  59
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :70:
  70
  70
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :101:
  101
  101
 • :60:
  60
  60
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :102:
  102
  102
 • :61:
  61
  61
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :72:
  72
  72
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam