شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت


شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :star:
  Star
  Star
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :au:
  Au
  Au
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • yahoo
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :31:
  31
  31
 • :74:
  74
  74
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :105:
  105
  105
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :32:
  32
  32
 • :75:
  75
  75
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :106:
  106
  106
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :33:
  33
  33
 • :76:
  76
  76
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :107:
  107
  107
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :2:
  2
  2
 • :66:
  66
  66
 • :34:
  34
  34
 • :77:
  77
  77
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :108:
  108
  108
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :3:
  3
  3
 • :67:
  67
  67
 • :35:
  35
  35
 • :78:
  78
  78
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :4:
  4
  4
 • :68:
  68
  68
 • :36:
  36
  36
 • :79:
  79
  79
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :26:
  26
  26
 • :69:
  69
  69
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :100:
  100
  100
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :27:
  27
  27
 • :70:
  70
  70
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :101:
  101
  101
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :28:
  28
  28
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :102:
  102
  102
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :29:
  29
  29
 • :72:
  72
  72
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :103:
  103
  103
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :30:
  30
  30
 • :73:
  73
  73
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :104:
  104
  104
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam